đột biến nhiễm sắc thể

Trong tự nhiên, nhiễm sắc thể của mọi loài vật đều có hình thái và số lượng nhất định, thông qua di truyền duy trì tính ổn định của cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể. Nhưng trong điều kiện tự nhiên, do nhiệt độ, dinh dưỡng, sinh lý thay đổi bất thường, có thể khiến kết câu và số lượng nhiễm sắc thể thay đổi. Quang sai nhiễm sắc thể chỉ sự thay đổi cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể trong điều kiện tự nhiên hoặc nhân tạo. Quang sai nhiễm sắc thể xảy ra làm thay đổi số lượng và vị trí cơ bản của nhiễm sắc thể, gây nên sự thay đổi mang tính quyết định trên biểu hiện tính trạng cá thể.

Đột biến nhiễm sắc thể có 2 loại:

– Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ( Đột biến kết cấu nhiễm sắc thể ), các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

– Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Back to top button