Cấu tạo tế bào

Câu hỏi ôn tập phần cấu tạo tế bào

Bài tập về cấu tạo tế bào

1, Giải thích thuật ngữ: chất nhiễm sắc, chất nhiễm sắc điển hình, chất dị nhiễm sắc, nhiễm sắc thể, chu kỳ tế bào, chuyển đoạn Robertson, thể đơn bội, thể đa bội.

2, Hãy kể kết cấu của tế bào động vật và chức năng của chúng?

3, Hãy viết số lượng nhiễm sắc thể ở một số vật nuôi thường gặp như trâu, dê, lợn, gà, vịt…, và nói rõ đặc trưng nhiễm sắc thể từng loài.

4, Nhiễm sắc thể phân loại dựa trên đặc điểm gì? Có thể phân làm mấy loại?

5, Karyotype là gì? Nhiễm sắc thể dải là gì? Nhiễm sắc thể dải thường có những loại nào?

6, Nguyên phân và giảm phân giống và khác nhau như thế nào? Ý nghĩa di truyền học của chúng?

7, Đột biến kết cấu nhiễm sắc thể có mấy loại? Ứng dụng di truyền của từng loại?

Back to top button