Cấu tạo tế bàoChức năng tế bàoDi truyền tế bào

Cấu tạo và chức năng của tế bào động vật

Như chúng ta biết, tế bào của mọi cơ thể sống đều thuộc một trong hai loại: tế bào chưa có nhân điển hình, hay tế bào procaryot (procaryotic cells), và tế bào có nhân điển hình, hay tế bào eucaryot (eucaryotic cells). Thuộc về các cơ thể procaryot có vi khuẩn (bacteria) tức vi khuẩn thật (eubacteria) và cổ khuẩn (archeobacteria hay archaea). Còn thuộc về các cơ thể eucaryot có tảo, nấm, động vật nguyên sinh, tất cả thực vật và mọi động vật. Như vậy khái niệm “vi sinh vât” chỉ hàm ý là những cơ thể có kích thước hiển vi chứ khong hàm ý gì vể mặt phân loại, hoặc về hệ thống học vốn dựa trên cơ sở cấu trúc và chức năng của tế báo. Vi sinh vật bao gồm các cơ thể thuộc cả hai nhóm, procaryot và eucaryot.

Một tế bào động vật có cấu tạo tế bào như sau

 

Cấu tạo của tế bào
Cấu tạo tế bào, cấu trúc tế bào động vật

 

Các bào quan trong cấu tạo tế bào gồm

– Golgi apparatus : Bộ máy golgi hay còn được gọi là thể golgi.
– Nucleus : Nhân, hạt nhân.
– Nucleolus: nhân con (hạch nhân).
– Nuclear membarane: Màng nhân.
– Mitochondrion : ty thể.
– Lysosome.
– ribosomes
– cell membrane: màng tế bào
– centrioles: trung thể
– endoplasmic reticulum: mạng lưới nội chất.
– Endoplasmic Reticulum Rough: Mạng lưới nội chất hạt (RER).
– Reticulum Smooth :Mạng lưới nội chất trơn (SER)
– Cytoplasm: Nguyên sinh chất.

Các thành phần chính trong cấu tạo của một tế bào

Cấu tạo tế bào bao gồm 3 thành phần chính sau

1.Màng tế bào

2.Tế bào chất

Cấu tạo của tế bào chất bao gồm:

 -Ty thể

 -Mạng lưới nội chất

 -Bộ máy Golgi

 -Cơ quan trung ương

 -Ribosome

3.Nhân tế bào

Cấu tạo của nhân tế bào bao gồm những thành phần chính như sau:

 -Màng nhân

 -Dịch nhân

 -Hạch nhân

 -Chất nhiễm sắc

Leave a Reply

Back to top button