Cơ sở di truyền họcCơ sở di truyền phát triển cá thểDi truyền cá thể

Sự biệt hóa tế bào, Sự phân hóa tế bào là gì?

Sự biệt hóa tế bào trong tiếng anh có nghĩa là Cellular Differentiation. Trong quá trình Nghiên cứu về di truyền học phát triển cá thể và tìm hiểu về cơ sở di truyền của sự phân hóa chúng ta tìm hiểu về khái niệm ( định nghĩa) về sự biệt hóa tế bào ( Phân hóa tế bào).

sự biệt hóa tế bào
sự biệt hóa tế bào

Biệt hóa tế bào là gì?

Thế nào là sự biệt hóa tế bào hay thế nào là sự phân hóa tế bào. Sự biệt hóa tế bào còn được gọi là sự phân hóa tế bào, được hiểu là các quá trình mà một tế bào ít biệt hóa trở thành một loại tế bào biệt hóa nhiều hơn. Điều này có nghĩa là , là một quá trình biến đổi theo hướng từ một tế bào gốc không có chức năng riêng biệt thành một tế bào chuyên hóa ( một tế bào có chức năng cụ thể nào đó).

Sự biệt hóa tế bào diễn ra nhiều lần trong suốt quá trình sinh trưởng của sinh vật đa bào bắt đầu từ khi tế bào đó được biến đổi từ một hợp tử đơn giản thành một hệ thống phức tạp với nhiều loại mô và tế bào khác nhau. Sự biệt hóa tế bào là một quá trình phổ biến ở các cơ thể trưởng thành: các tế bào gốc trưởng thành (adult stem cell) phân chia và tạo ra các tế bào con (daughter cell) biệt hóa toàn diện trong suốt quá trình sửa chữa mô và thay thế tế bào. Sự biệt hóa tế bào làm thay đổi rất nhiều ở kích thước, hình dạng, đặc tính màng, hoạt động trao đổi chất, và khả năng đáp ứng tín hiệu của tế bào. Những thay đổi này phụ thuộc chủ yếu vào các hoạt động chỉnh sửa được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình biểu hiện gen. Có một vài ngoại lệ, sự biệt hóa tế bào hầu như không hề liên quan đến một thay đổi nào trong chính trình tự DNA. Vì vậy, các tế bào khác nhau có thể có những đặc điểm lý hóa học rất khác nhau cho dù có genome giống nhau.

Tế bào có khả năng biệt hóa thành tất cả các tế bào khác trong cơ thể được gọi là tế bào gốc hay tế bào vạn năng

Sự biệt hóa tế bào gốc phụ thuộc vào 2 yếu tố: tiềm năng biệt hóa của tế bào gốc và tác nhân biệt hóa.

Để hiểu rõ hơn về sự phân hóa tế bào

Tìm hiểu về:

1 Tế bào gốc
2 Sự phản phân hóa tế bào (Cell Dedifferrentiation)
3 Cơ chế biệt hóa tế bào gốc
4 Các phương pháp biệt hóa tế bào gốc

Back to top button