Di truyền tế bào chất

Di truyền tế bào chất cũng có thể gọi là di truyền ngoài nhiễm sắc thể hay di truyền ngoài nhân, các vấn đề về bài tập di truyền tế bào chất, di truyền trong tế bào chất, sự di truyền qua tế bào chất, di truyền theo dòng mẹ, gen trong tế bào chất đều tập trung ở đây

Back to top button