Chức năng NST

Chức năng NST, Chức năng của nhiễm sắc thể, chức năng của từng đơn vị cấu tạo nên nhiễm sắc thể, NST có các chức năng khác nhau như: lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền thông qua các cơ chế tự nhân đôi, phân li, tổ hợp diễn ra qua các quá trình phân bào và thụ tinh…Do vậy, NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào.

Back to top button