Di truyền phân tử

Di truyền ở cấp độ phân tử là một phần của di truyền học, nghiên cứu di truyền sinh vật và cơ chế đột biến ở cấp độ phân tử. Năm 1944, học giả Mỹ Avery đã chứng thực nhân tố chuyển hóa trong phế cầu khuẩn lchisnh là DNA, từ đó làm rõ hơn cơ sở vật chất di truyền.

Back to top button