Di truyền tế bào

Cơ sở di truyền tế bào: Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của đa số sinh vật (trừ những dạng sống tiền tế bào chẳng hạn như virus). Những sinh vật đơn bào như vi khuẩn, cơ thể chỉ gồm một tế bào. Các sinh vật đa bào cấu tạo từ nhiều tế bào. Trong quá trình nhân giống vật nuôi cần phải qua quá trình nguyên phân, trong chu kỳ này, sẽ có sự thay đổi nhiễm sắc thể.

Di truyền tế bào nghiên cứu về các vấn đề sau:

– Cấu trúc và chức năng của tế bào

– Nhiễm sắc thể

– Phân bào

– Đột biến nhiễm sắc thể

Back to top button