Cấu trúc nhiễm sắc thểChức năng NSTDi truyền tế bàoNhiễm sắc thể

Số lượng nhiễm sắc thể ở các loài động vật

Ở sinh vật nhân thực, số lượng nhiễm sắc thể nhiều hay ít không hoàn toàn phản ánh mức độ tiến hóa thấp hay cao. Nhiễm sắc thể của các loài khác nhau không phải chỉ ở số lượng và hình thái mà chủ yếu ở các gen trên đó. Số lượng nhiễm sắc thể là đặc trưng cho loài. Ví dụ bộ NST ở một số loài như sau: Bộ nhiễm sắc thể của gà là 2n=78 (n=39). Bộ nhiễm sắc thể của Trâu là 2n=48 (n=24). Bộ nhiễm sắc thể của Lợn là 2n=38 (n=19). Bộ nhiễm sắc thể của Thỏ là 2n=44 (n=22). Bộ nhiễm sắc thể của Ngựa là 2n=64 (n=32). Bộ nhiễm sắc thể của Lừa là 2n=62 (n=31).

Hình ảnh minh họa số lượng nhiễm sắc thể ở người

số lượng nhiễm sắc thể ở người
số lượng nhiễm sắc thể ở người

Ở người có số lượng nst là 23 cặp NST, Nhiễm sắc thể số 21 là một trong số 23 cặp nhiễm sắc thể ở người, đây là một nhiễm sắc thể rất đặc biệt và rất quan trọng, nó là nhiễm sắc thể nhỏ nhất , có 2 bản sao, có tới 47 triệu nucleotide và chiếm gần 1,5% tổng số ADN trong tế bào của con người. Mặc dù đôi khi 2 loài động vật khác nhau lại có số lượng nhiễm sắc thể như nhau, ví dụ lợn và mèo, gà và chó. Nhưng về mặt hình thái nhiễm sắc thể, cấu trúc nhiễm sắc thể, kích thước, vị trí tâm động, cấu trúc và chức năng gen lại có những khác biệt rõ rệt. Các loài khác nhau, số lượng nhiễm sắc thể cũng khác nhau hoàn toàn.

Số lượng nhiễm sắc thể của các loài động vật thường gặp

  Tên động vật Bộ nhiễm sắc sắc thể (2n)
  Người 46
   Bò thường 60
   Bò Zebu 60
   Bò tót 58
   Trâu đầm 48
   Trâu nước  50
   Bò Tây Tạng  60
   Lạc Đà  74
   Ngựa  64
  Lừa 62
  60
  Cừu 54
  Lợn 38
  Thỏ 44
  Chó 78
  Mèo 38
  Gà thường 78
  Gà tây 80
  Gà Nhật 78
  Vịt 78
  Chim cút 78
  Ngan 78
  Gà lôi 82
  Chim bồ câu 80
  Hạc đầu đỏ 80
  Khỉ nhiệt đới 42
  Chồn 30
  Nai 64
  Nai Bắc Âu 68
  Gấu đen 74
  Báo gấm 38
  Hổ 38
  Khỉ đột 48
  Vượn đen 52
  Cáo 34
  Lạc đà 74
  Cá chép 100
  Cá mè hoa 48
  Cá nóc chấm 44
  Ếch 26
  Cóc 22
  Tằm tơ 56
  Ong mật Giống cái: 32 Đực: 16
  Chuột nâu 42
  Chuột nhắt 40
  Chuột chũi 63
  Chuột đồng 54
  Ruồi giấm 8
  Mọt bột đỏ 20

Nhìn vào bảng số liệu về số lượng nhiễm sắc thể các loài ta khẳng định lại một lần nữa rằng: Số lượng nhiễm sắc thể mỗi loài là đặc trưng cho loài nhưng nó không phản ánh mức độ tiến hóa cao hay thấp của loài đó. Một số loài có số lượng nhiễm sắc thể giống nhau , tuy nhiên mức độ tiến hóa lại khác nhau. Vậy mức độ tiến hóa của một loài phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, số lượng nhiễm sắc thể chỉ có tác động ảnh hưởng một phần. Mức độ tiến hóa của một loài còn phụ thuộc vào hình thái NST, ADN…. và kích thước của nhiễm sắc thể.

Leave a Reply

Back to top button