Nhiễm sắc thể

Nhiễm sắc thể (NST) là vật liệu di truyền ở cấp độ tế bào, có vai trò rất quan trọng trong di truyền. Chuyên mục nói về các vấn đề, cấu trúc nhiễm sắc thể, cấu tạo và chức năng của nhiễm sắc thể, đột biến nhiễm sắc thể, các đặc điểm của nhiễm sắc thể, hình thái nhiễm sắc thể, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể….

Các khái niệm như:

Nhiễm sắc thể là gì?

Hình thái nhiễm sắc thể?

Cấu trúc hiển vi của nhiễm sắc thể….

Back to top button