Cơ sở di truyền phát triển cá thể

Sự phân hóa vào thời kỳ phân cắt của trứng

Độc giả đọc bài viết: Thế nào là cơ sở di truyền của sự phân hóa sẽ bao quát nội dung về sự phân hóa sơ cấp trong một quá trình biệt hóa tế bào.

Sự phân hóa vào thời kỳ phân cắt

Sự phát triển cá thể trong đó tác động của các gen thu được từ cơ thể cha chỉ bắt dầu biểu hiện từ lúc thụ tinh.

Nếu các gen kiểm tra toàn bộ sự phát triển cá thể, toàn bộ các tình trạng và các phản ứng của cơ thể thì lại nổi lên những vấn đề sau: Tất cả các gen đồng thời tác động lên những giai đoạn khác nhau của sự phát triển cá thể hay chỉ một số gen? Việc bước vào hoạt động của chúng được xác định bằng cách nào? Tác động đặc thù của gen được thực hiện bằng cách nào? Các thí nghiệm chuyển ghép nhân sẽ co phép trả lời những câu hỏi này.

ếch Rana esculenta
ếch Rana esculenta

Người ta dã kích thích tế bào trứng chưa được thụ tinh của ếch Rana esculenta bằng cách trích và tách nhân ra khỏi nó.

 Sau đó chuyển nhân từ tế bào phôi ở giai đoạn phôi nang , phôi vị ,… vào đó. Trong trường hợp như vậy, nếu nhân của tế bào cho cũng đã trải qua sự phân hóa sau khi ghép , tế bào nhân không cho phôi bình thường. Còn nếu nhân tế bào cho chưa phân hóa và duy trì được khả năng đảm bảo sự phát triển hoàn toàn , thì tế bào nhân sẽ phân cắt bình thường cho đến khi hình thành nòng nọc. Người ta đã chứng minh rằng , nếu nhân được lấy từ tế bào cho ở giai đoạn phôi nang hay phôi vị sớm thì từ tế bào nhân, nhân sẽ phát triển thành con nòng nọc bình thường. Bởi vậy, Các nhân tế bào ở những giai đoạn sớm của sự phát triển còn chưa bị phân hóa và có giá trị ngang như đối với nhân của hợp tử. Từ trứng có nhân ghép lấy từ tế bào phôi vị muộn, thông thường phôi không phát triển được, bởi vậy sự phân hóa không thể đảo ngược lại của các nhân xảy ra ở giai đoạn phôi vị. Song trong một số điều kiện đặc biệt , ngay cả nhân của những tế bào đã phân hóa như vậy, cũng như nhân của các tế bào ruột nòng nọc được chuyển vào tế bào trứng không nhân vẫn có khả năng đảm bảo sự phát triển bình thường của phôi, biến thái và phát triển thành ếch có khả năng cho hậu thế.

Back to top button