Cơ sở di truyền họcCơ sở di truyền phát triển cá thểDi truyền cá thể

Nghiên cứu về di truyền học phát triển cá thể

Sự phát triển cá thể là quá trình phát triển của cơ thể từ lúc trứng thụ tinh hay từ lúc hoạt hóa sự phát triển của trứng đến khi chết tự nhiên.

Không một tế bào trứng và tinh trùng nào lại có sẵn các tính trạng, trong trứng chỉ có chương trình hóa phát triển của cơ thể đa bào mà chương trình đó được thực hiện trong những điều kiện ngoài và trong nhất định. Sự phát triển cá thể được xác định bởi hệ thống kiểu gen mà trong đó nhờ có sự chương trình hóa tính đặc thù , thời gian, vị trí và trình tự tác dụng của các gen.

Di truyền học phát triển cá thể nghiên cứu các vấn đề sau

Di truyền học phát triển cá thể
Phần I: Cơ sở phân tử của hiện tượng biến dị và di truyền
Phần II: cơ sở tế bào của hiện tượng di truyền và biến dị
Phần IV: Di truyền học phát triển cá thể
Phần V: Di truyền quần thể
Phần VI: Di truyền học người

Back to top button