Di truyền phân tử

Bài tổng quan về DNA tái tổ hợp và chuyển vị

Sự tái tổ hợp thông tin di truyền trong phân tử DNA hoặc giữa các phân tử DNA với nhau được gọi là tái tổ hợp di truyền. Sản phẩm tái tổ hợp được gọi là DNA tái tổ hợp. Tái tổ hợp ở DNA tồn tại rộng rãi ở mọi loại sinh vật. Tái tổ hợp giữa các hệ gen ở sinh vật nhân thực thường xảy ra ở sự trao đổi giữa các nhiễm sắc thể tương đồng ở kỳ giảm phân. Hệ gen của vi khuẩn và thể thực khuẩn là thể đơn bội, giữa hai bộ DNA cận huyết khác nhau có thể thông qua nhiều hình thức để tiến hành tái tổ hợp di truyền. Tái tổ hợp DNA có vai trò then chốt trong tiến hóa sinh vật

Nội dung Tái tổ hợp và chuyển vị DNA

I, Các dạng tái tổ hợp DNA

 – Tái tổ hợp tương đồng

 – Tái tổ hợp DNA xảy ra ở vị trí đặc hiệu

Xem qua bài viết: Các dạng tái tổ hợp DNA

II, Chuyển vị DNA

1, Khái niệm nhân tử chuyển vị

2, Phân loại nhân tử chuyển vị (Transposition)

Xem qua bài viết: Cơ chế chuyển vị DNA nhân tử chuyển vị

III, Kỹ thuật tái tổ hợp DNA

1, Đạt được gen mong muốn

2, Enzyme giới hạn

3, Vector

4, Kết nối

Xem qua bài viết: Tìm hiểu kỹ thuật tái tổ hợp DNA

Leave a Reply

Back to top button