Tài liệu di truyền học

Câu hỏi bài tập về di truyền miễn dịch

Câu hỏi bài tập về di truyền miễn dịch

1, Giải thích thuật ngữ

Sự miễn dịch, bảo vệ miễn dịch, giám sát miễn dịch, miễn dịch bẩm sinh, miễn dịch thu được,  miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch không đặc hiệu, đáp ứng miễn dịch, hệ thống miễn dịch, kháng thể, loại nhóm, phức hợp tương thích mô chính

2, Cơ quan miễn dịch trung ương và cơ quan miễn dịch ngoại vi là gì?

3, Các phân tử liên quan đến phản ứng miễn dịch gồm có những loại nào?

4, Giới thiệu vắn tắt cấu trúc cơ bản của kháng thể và chức năng của các bộ phận.

5, Chức năng hiệu ứng trung gian phân tử kháng thể là gì?

6, Nói ngắn gọn nhóm gen của Ig và cơ chế sinh ra tính đa dạng kháng thể.

7, Phân tử MHC được cấu tạo thế nào? Chức năng của phân tử MHC là gì?

  1. Nói ngắn gọn ứng dụng của di truyền miễn dịch trong gây giống động vật.

Back to top button