Tài liệu di truyền học

Câu hỏi và bài tập về di truyền tính trạng chất lượng

Câu hỏi và bài tập về di truyền tính trạng chất lượng

1, Giải thích thuật ngữ

Tính trạng chất lượng, tác dụng gập, alen, gen thượng vị, gen hạ vị, gen marker, hiệu ứng di truyền, khuyết tật di truyền, trội không hoàn toàn, đồng trội.

2, Tính trạng chất lượng có những đặc trưng à loại hình nào? Ý nghĩa và vai trò trong gây giống vật nuôi.

3, Nói ngắn gọn khái niệm di truyền giới tính, di truyền liên kết với giới tính và di truyền hạn chế giới tính và sự khác nhau giữa chúng.

4, Nói ngắn gọn nhóm máu của vật nuôi và vai trò chính của nó.

5, Nói ngắn gọn cơ chế di truyền tính trạng màu lông gà và ứng dụng của nó.

6,  Nói ngắn gọn ý nghĩa và vai trò của gen thấp nhỏ dw trong gây giống vật nuôi.

7, Nói ngắn gọn đặc trưng ngoại hình của vịt ngan và ngỗng, cơ chế di truyền của chúng .

8, Nói ngắn gọn loại hình màu lông và cơ chế di truyền ở lợn.

9, Nói ngắn gọn tính trạng, gen có hại ở lợn và ảnh hưởng của nó đến sinh sản.

10, Nói ngắn gọn nguyên lý biến dị di truyền màu lông.

11, Nói ngắn gọn mối quan hệ giữa gen và kiểu hình gen điều khiển màu lông, hình dạng sừng của cừu.

12, Nói ngắn gọn tính trạng chất lượng ở dê và cơ chế di truyền của chúng.

13, Nói ngắn gọn nguyên lý di truyền màu lông ở ngựa.

14, Nói ngắn gọn hệ thống vai trò gen màu lông thỏ.

Back to top button