Bệnh di truyềnTài liệu di truyền học

Câu hỏi ôn tập phần bệnh di truyền

Mục bài tập về di truyền học, bài tập về bệnh di truyền, bệnh di truyền đơn gen, bệnh di truyền đa gen, bài tập về bệnh di truyền…

Bài tập về bệnh di truyền

1, Giải thích thuật ngữ

Bệnh di truyền, bệnh đơn gen, bệnh đa gen, bệnh nhiễm sắc thể, thay đổi giới tính, gây giống kháng bệnh, tác nhân gây đột biến, chuyển gen, chẩn đoán gen

2, Bệnh di truyền có những đặc trưng chủ yếu nào?

3, Nghiên cứu bệnh di truyền trên đàn gia súc có ý nghĩa quan trọng nào?

4, Bệnh di truyền vật nuôi có những loại nào?

5, Bệnh đơn gen có các loại di truyền nào? Đặc trưng của chúng là gì?

6, Có thể kiểm soát di truyền của bênh di truyền từ những phương diện nào?

7, Có thể thông qua phương pháp nào khống chế sự phát sinh của bệnh di truyền?

Back to top button