Di truyền tính trạngTài liệu di truyền học

Câu hỏi ôn tập di truyền tính trạng chất lượng và số lượng

Mục bài tập về di truyền học, bài tập về di truyền tính trạng chất lượng, bài tập về di truyền tính trạng số lượng

Bài tập di truyền tính trạng

1, Giải thích thuật ngữ Tính trạng số lượng, giá trị kiểu hình, giá trị kiểu hình gen, gen chủ hiệu, hiệu ứng tăng thêm, hiệu ứng trội, hiệu ứng át gen, giá trị gây giống, độ lặp lại , di truyền tương qua, hệ số di truyền theo nghĩa hẹp

2, Giải thích khái niệm và tính chất của hệ số di truyền? Hệ số di truyền có những ứng dụng nào?

3, Độ lặp lại có những ứng dụng nào?

4, Nguyên lý cơ bản của việc ước lượng 3 tham số di truyền chính là gì?

5, Di truyền tương quan giữa các tính trạng do các yếu tố nào tạo nên? Di truyền tương quan có các ứng dụng gì?

6, Vì sao tham số di truyền có thể thay đổi? Khi ước lượng tham số di truyền quần thể cần chú ý điều gì?

7, Nói vắn tắt ứng dụng của tham số di truyền quần thể trong gây giống vật nuôi.

8, Tính trạng đẻ trứng và tính trạng thịt ở gà có những gì? Hệ số di truyền của nó có đặc điểm gì?

9, Di truyền tương quan giữa các tính trạng nào của gà cao? Loại nào thấp?

10, Tính trạng số lượng chính của vịt và ngỗng là gì? Hệ số di truyền của các tính trạng có những đặc điểm gì?

11, Tính trạng số lượng chủ yếu của lợn trong chăn nuôi gồm những phương diện nào? Tham số di truyền của các loại tính trạng đó có các đặc điểm gì?

12, Những tính trạng số lượng quan trọng của cừu? hệ số di truyền của chúng có đặc điểm gì?

13, Những tính trạng số lượng quan trọng của dê? Di truyền tương quan giữa các tính trạng nào cao?

14, Những tính trạng số lượng quan trọng của bò sữa và bò thịt.

15, Di truyền tính trạng tương quan trong sản xuất vật nuôi lấy thịt có những quy luật chung nào?

Back to top button