Tài liệu di truyền học

Câu hỏi và bài tập nhiễm sắc thể giới tính

Câu hỏi và bài tập nhiễm sắc thể giới tính

1. Giải thích thuật ngữ:

Nhiễm sắc thể  giới tính, nhiễm sắc thể thường, khu vực mô phỏng nhiễm sắc thể thường, chuyển đổi  giới tính, sinh dục thứ phát, di truyền giới tính, di truyền theo giới tính, di truyền hạn chế  giới tính

2, Quyết định giới tính là gì? Phân chia  giới tính là gì?

3, Lý thuyết quyết định  giới tính động vật là gì? Thực chất của quyết định  giới tính là gì?

4, Nói vắn tắt ảnh hưởng của môi trường đến phân chia  giới tính .

Back to top button