Bệnh di truyền

Kiểm soát bệnh di truyền

Ngoài các bệnh di truyền đa gen, bệnh di truyền khác đều không thể chữa trị được, chi phí chữa bệnh thông thường cũng rất cao, ngoài ra chỉ có thể trị được triệu chứng, không trị được tận gốc. Đối với bệnh di truyền trên đàn gia súc, chúng tôi cho rằng không cần thiết phải chữa trị, trừ phi lấy nó làm mô hình động vật nghiên cứu bệnh di truyền ở người. Tuy nhiên, đây không phải là nói đến thái độ để mặc đối với các bệnh di truyền trên đàn gia súc, mà qua việc áp dụng một số biện pháp tích cực, phòng trừ sự phát sinh của bệnh di truyền và sự phát tán của gen có hại, thậm chí có thể loại trừ tận gốc một số bệnh di truyền.

Loại hình tính trạng chất lượng - Khuyết tật di truyền
Loại hình tính trạng chất lượng – Khuyết tật di truyền

Để kiểm soát bệnh di truyền, thực hiện nghiên cứu lần lượt theo các bước sau:

I – Phát hiện bệnh di truyền

II – Kiểm soát di truyền bệnh di truyền

III – Kiểm soát môi trường của bệnh di truyền

Back to top button