Di truyền giới tính

Môi trường liệu có ảnh hưởng đến sự quyết định giới tính?

Nghiên cứu phôi thai đã chứng minh: phôi thai thời kỳ sớm chưa có sự phân hóa giới tính, tuyến sinh dục trung tính.
Tuyến sinh dục trung tính có nguồn gốc là phôi, phôi tiếp tục phát triển thành hai khu da và tủy, sau đó tuyến sinh dục trung tính phân hóa theo hướng đực hai cái, được quyết định bởi lớp tủy hay lớp da khởi động trước. Nếu lớp tủy khởi động trước, lớp da sẽ bị thoái hóa, từ đó hình thành tinh hoàn; đồng thời, tế bào chất trong ống dẫn tinh của tinh hoàn sinh ra lượng lớn kích thích tố đực, thúc đẩy đường sinh dục ban đầu và cơ quan sinh dục ngoại sinh phát triển theo hướng giới tính đực. Nếu lớp tủy không được ưu tiên khởi động trước, lớp da sẽ tiếp tục phát triển, và hình thành buồng trứng, bài tiết kích thích tố cái, thúc đẩy cơ quan sinh sản cái tiếp tục phát triển. Lớp tủy hay lớp da được ưu tiên khởi động trước được quyết định bởi cơ sở di truyền của giới tính phôi, tức là quyết định giới tính.

ảnh hưởng của môi trường tới giới tính
ảnh hưởng của môi trường tới giới tính

Quyết định giới tính là cơ sở phân hóa giới tính, phân hóa giới tính là sự phát triển tất yếu của quyết định và thể hiện giới tính. Phân hóa giới tính là quá trình trứng được thụ tinh trên cơ sở quyết định giới tính tiến hành phân hóa tính trạng đực, cái, quá trình này có liên quan mật thiết với yếu tố môi trường. Khi điều kiện môi trường phù hợp yêu cầu phân hóa thông thường, dựa vào phương hướng mà cơ sở di truyền quy  định phân hóa thành con đực và con cái bình thường; nếu không phù hợp yêu cầu phân hóa bình thường, phân hóa giới tính sẽ bị tác động, dần rời khỏi phương hướng phân hóa giới tính mà cơ sở di truyền quy định. Nhân tố nội và ngoại cảnh đều có ảnh hưởng nhất định đến phân hóa giới tính.

Bạn đang xem bài: Môi trường liệu có ảnh hưởng đến sự quyết định giới tính?

Xem thêm:

 – Ảnh hưởng của các kích thích tố lên giới tính

 – Điều kiện môi trường bên ngoài và phân hóa giới tính động vật

Trích nguồn: Di Truyền học
Danh mục: Di truyền giới tính

Back to top button