Di truyền phân tử

Sinh tổng hợp protein là gì và có vị trí như thế nào?

Khái niệm Sinh tổng hợp protein

Sinh tổng hợp protein là quá trình tế bào tổng hợp những phân tử protein đặc trưng và cần thiết cho hoạt động sống của mình. Quá trình giải mã là quá trình tổng hợp những phân tử RNA thông tin dựa trên trình tự khuôn của DNA. Trên khuôn mRNA mới được tạo ra, một phân tử protein sẽ được tạo thành nhờ quá trình sao mã. Đây là nguyên tắc mà tất cả sinh vật có cấu trúc tế bào đều phải tuân thủ. Thông tin di truyền trên DNA cần phải thông qua sao chép truyền đến mRNA, mRNA mới trở thành mẫu trực tiếp của quá trình sinh tổng hợp protein. mRNA được cấu tạo từ các đơn phân là các ribonucleotide, còn protein là polypeptide được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin, truyền đạt thông tin di truyền giữa chúng không đơn giản. quá trình sinh tổng hợp protein từ mRNA mang thông tin di truyền đến polypeptide mang thông tin di truyền được gọi là dịch mã. Quá trình dịch mã rất phức tạp, gần như có liên quan đến hầu hết RNA và vài chục loại nhân tử protein. Nơi xảy ra sinh tổng hợp protein là ở bên trong ribosome.

Sơ đồ minh họa quá trình tổng hợp protein

quá trình sinh tổng hợp protein
quá trình sinh tổng hợp protein

Vai trò và vị trí của sinh tổng hợp protein

Sinh tổng hợp protein có vị trí vô cùng quan trọng trong quá trình trao đổi tế bào. Sinh tổng hợp protein sản sinh ra những protein cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.

Sinh tổng hợp protein bao gồm những vấn đề sau

– Các vấn đề về mã di truyền
– Cấu trúc và vai trò của Ribosome
– Quá trình sinh tổng hợp Protein
– Peptide và liên kết Peptide

Leave a Reply

Back to top button