Di truyền tế bào

Cơ sở di truyền tế bào: Tổng quan và Giới thiệu

Giới thiệu Cơ sở di truyền tế bào

Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của đa số sinh vật (trừ những dạng sống tiền tế bào chẳng hạn như virus). Những sinh vật đơn bào như vi khuẩn, cơ thể chỉ gồm một tế bào. Các sinh vật đa bào cấu tạo từ nhiều tế bào. Trong quá trình nhân giống vật nuôi cần phải qua quá trình nguyên phân, trong chu kỳ này, sẽ có sự thay đổi nhiễm sắc thể.

Vị trí của di truyền tế bào trong di truyền học

Di truyền tế bào có một vị trí rất quan trọng trong di truyền học, nó là một lĩnh vực về di truyền học ở cấp độ tế bào, biểu hiện cơ sở tế bào học của tính di truyền với các nội dung sau:

Cơ sở di truyền tế bào hướng tới những nội dung gì?

1. Vật chất di truyền tế bào – Cấu tạo và chức năng của tế bào

Trong tế bào chất của tế bào động vật tồn tại nhiều cơ quan tế bào có chức năng rất quan trọng, nó không chỉ là sự tồn tại của vật chất di truyền tế bào chất, mà còn là nơi để biểu hiện. Chức năng chủ yếu của nhân tế bào là truyền và tích thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác (bảo đảm tính liên tục di truyền). Điều hoà và điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào (đảm bảo sự thực hiện thông tin di truyền trong đời sống tế bào). Giữa tế bào nhân và tế bào chất, giữa các cơ quan tế bào có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

2. Nhiễm sắc thể trong di truyền tế bào

Chất nhiễm sắc trong nhân tế bào kỳ trung gian được cấu thành bởi DNA, histone, protein không histone và một chút RNA, gồm hai loại, nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể dị. Nucleosome là đơn vị cơ bản cấu thành chất nhiễm sắc, chất nhiễm sắc sau nhiều lần co xoắn tạo thành nhiễm sắc thể. Số lượng nhiễm sắc thể ở động vật tương đối ổn định, cấu trúc chủ yếu bao gồm tâm động, điểm co thắt nhiễm sắc thể, satellite và đầu mút (telomere).

3. Vai trò của phân bào trong di truyền tế bào

Chu kỳ tế bào của động vật bao gồm pha G1, pha S, pha G2 và pha M. nguyên phân và giảm phân là hai phương thức hoàn toàn khác nhau ở kỳ phân tách tế bào, trong quá trình phân tách tế bào hàm lượng DNA và số lượng nhiễm sắc thể xảy ra sự thay đổi mang tính quy luật. tính ổn định, sáng tạo và tính đột viến vật chủng có ý nghĩa quan trọng trong di truyền học.

Cơ sở di truyền tế bào
Di truyền tế bào – Sự phân bào

Quang sai nhiễm sắc thể chỉ sự thay đổi kết cấu và số lượng nhiễm sắc thể trong điều kiện đột biết tự nhiên hoặc nhân tố con người tác động. Sự thay đổi kết cấu nhiễm sắc thể được quyết định bởi nhiễm sắc thể đứt gãy và nối liền sau đứt gãy.

4. Đột biến nhiễm sắc thể

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể bao gồm 4 loại: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể bao gồm đột biết nguyên bội và đột biến lệch bội.

Đối tượng của di truyền tế bào

Di truyền tế bào học hướng đến các đối tượng sau: Học sinh, sinh viên đang học và nghiên cứu về di truyền học và di truyền học động vật, cung cấp tài liệu về di truyền học và di truyền học tế bào cho những đối tượng này.

Leave a Reply

Back to top button