Di truyền tính trạngDi truyền tính trạng chất lượng

Di truyền nhóm máu và kiểu hình protein trong máu

Di truyền nhóm máu và kiểu hình protein trong máu là một trong 6 đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng.

1, Di truyền nhiễm sắc thể thường : Đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng Phần 1

2, Tương tác át chế

3, Tác dụng chồng chéo

4, Di truyền nhiễm sắc thể giới tính

5, Di truyền liên kết với giới tính và di truyền hạn chế giới tính

6, Di truyền nhóm máu và kiểu hình protein trong máu

Nhóm máu chủ yếu là chỉ tính kháng nguyên hồng cầu với đặc tính là sự khác nhau của kết cấu kháng nguyên màng tế bào. Nhóm máu của vật nuôi là tính trạng chất lượng di truyền ổn định phù hợp với quy luật di truyền Melden. Lợi dụng nhóm máu có thể tiến hành phân tích mức độ huyết thống giữa các loài và các cá thể, cung cấp chứng cứ để dự đoán kích thước và hỗ trợ khoa học của ưu thế lai, còn có thể ứng dụng trong chọn giống kháng bệnh…
– Tính đa hình trong nhóm máu và protein trong máu của bò: Hiện nay đã phát hiện bò có 12 nhóm máu và có hơn 80 nhân tử nhóm máu. Tính đa hình của protein trong máu của vật nuôi có các đặc tính loài, có mối tương quan trực tiếp hoặc gián tiếp với tính trạng kinh tế. Điểm đa hìnhh của protein trong máu rất nhiều, một số điểm chỉ có một cặp alen, một số điểm lại có rất nhiều alen. Sự khác biệt nhỏ nhất giữa hai alen là sự thay đổi của một cặp codon, tương đương với sự khác biệt của t axit amin sản phẩm cuối cùng.

di truyền nhóm máu
di truyền nhóm máu

Protein trong bò có thể chia thành các loại dưới đây

+ Huyết sắc tố (Hb): có 3 loại nhân tử A, B, C.
+ Loại transferrin huyết thanh (Tf): huyết cầu tố β được gọi là transferring. Hiện nay đã phát hiện transferring của bò ít nhất do 8 loại alen điều khiển.
+ Loại albumin huyết thanh (A1b): hiện nay phát hiện ra 5 kiểu biểu hiện A, AB, B, AC, BC.
+ Huyết thanh Phosphatase kiềm (AKP): gồm có ba kiểu hình gen A/A, A/O, O/O.
+ Amylase huyết thanh (Am): Loại amylase bị chi phởi bởi 3 loại alen trên nhiễm sắc thể thường (AmA, AmB, AmC), hiện phát hiện có 6 kiểu hình.
– Nhóm máu của lợn: nghiên cứu cho thấy kháng nguyên hồng cầu có 16 hệ thống nhóm máu, hơn 70 loại nhân tử kháng nguyên. Ngoài ra, lợn còn có 3 điểm kháng nguyên bạch cầu.
– Nhóm máu của dê: trong đó nhóm máu hồng cầu chia làm 9 hệ thống, hơn 20 loại nhân tử kháng nguyên, hơn 100 kiểu hình biểu hiện; kháng nguyên tế bào lympho vốn có khoảng 12 nhân tử nhóm máu. Hiện nay đã phát hiện ở dê có 6 hệ thống nhóm máu, hơn 20 loại nhân tử kháng nguyên, cừu có 7 hệ thống nhóm máu, hơn 60 loại nhân tử kháng nguyên.
– Nhóm máu của gà: gà có 14 hệ thống nhóm máu, tức 14 điểm gen, hơn 100 alen. Trong đó, nhân tử trong hệ thống B khá nhiều, có trên 30 alen, có mối liên quan đến tính kháng bệnh máu trắng và tiêu chảy phân trắng.

Leave a Reply

Back to top button