Di truyền tính trạngDi truyền tính trạng chất lượng

Tính trạng chất lượng và đặc điểm di truyền

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm, đặc trưng, loại hình và đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng,tạo nền tảng lý luận cơ bản cho thực tiễn và ứng dụng gây giống vật nuôi.

1. Khái niệm tính trạng chất lượng

Tính trạng chất lượng là gì?

tính trạng chất lượng
tính trạng chất lượng

Tính trạng chất lượng chỉ giữa các biểu hiện khác nhau của cùng một loại tính trạng không tồn tại thay đổi số lượng liên tục, mà biểu hiện thay đổi gián đoạn về chất. Nó chịu chi phối bởi một sô gen di truyền có vai trò quyết định, ví dụ có hay không, màu sắc, nhóm máu, các khuyết tật di truyền ở sừng đều thuộc tính trạng chất lượng.

2, Đặc trưng cở bản của tính trạng chất lượng

– Được quyết định bởi một cặp hoặc vài cặp gen, mỗi cặp gen đều có hiệu ứng rõ ràng trên biểu hình.
– Biến dị của nó có phân bố gián đoạn trong quần thể.
– Tính trạng chỉ có thể miêu tả, không đo được.
– Mối quan hệ di truyền tương đối đơn giản, thông thường chỉ theo 3 định luật di truyền.
– Hiệu ứng di truyền ổn định, ít chịu tác động của môi trường.

Trong tính trạng chất lượng có những tính trạng kinh tế quan trọng. Ngoài ra việc loại bỏ các khuyết tật di truyền, các đặc trưng loài như màu long, hình dạng sừng…, marker di truyền như lợi dụng nhóm máu, loại enzyme, protein, đều liên quan đến cải tiến chọn giống tính trạng chất lượng. Gen chính của tính trạng số lượng có các đặc trưng của gen tính trạng chất lượng, cách thức giám định và phân tích cũng là phương thức phân tích sử dụng gen tính trạng chất lượng. Vì thế, tính trạng chất lượng có ý nghĩa khoa học quan trọng trong việc gây giống.

3, Loại hình tính trạng chất lượng

Rất nhiều tính trạng quan trọng của động vật đều thuộc tính trạng chất lượng, tính trạng có giá trị ứng dụng trong sinh sản vật nuôi rất được coi trọng.
Xem thêm tại bài viết: Các loại hình tính trạng chất lượng

4, Các đặc điểm di truyền của tính trạng chất lượng

Xem tại chuyên mục: Đặc điểm di truyền của tính trạng chất lượng
The end!

Leave a Reply

Back to top button