Di truyền tính trạngDi truyền tính trạng số lượng

Tổng kết và tóm tắt về tham số di truyền tính trạng số lượng

Hệ số di truyền, độ lặp lại, và di truyền tương quan là 3 tham số di truyền quần thể quan trọng trong thực tiễn gây giống di truyền.

Hệ số di truyền tham số di truyền quan trọng nhất trong di truyền số lượng, căn cứ định nghĩa cụ thể, được biểu thị bẳng tỷ lệ phương sai giá trị giống và phương sai giá trị kiểu hình.

Độ lặp lại là chỉ mức độ tương quan giữa giá trị đo lường nhiều lần cùng một tính trạng của cá thể, thường biểu thị bằng hệ số tương quan trong nhóm.

Di truyền tương quan là sự tương quan giữa giá trị giống của tính trạng. Ước lượng tham số di truyền là một trong những nội dung cơ bảnm của di truyền số lượng, nguyên lý cơ bản của ước lượng tham số di truyền là ước lượng thành phần phương sai. Tham số di truyền vừa là đặc trưng tính trạng, vừa là đặc trưng quần thể. Thông thường, khi nói đến tham số di truyền , cần phải nói rõ nó đặc chỉ tính trạng nào của quần thể và môi trường quần thể sống. Đối với các tham số di truyền này có vai trò rất quan trọng trong cả hệ thống quy hoạch gây giống.

Tham số di truyền tính trạng số lượng là số liệu cơ bản quan trọng trong công tác gây giống vật nuôi, liên quan đến việc chọn giống có chính xác không, có vai trò rất quan trọng trong việc gây giống. Hệ số di truyền và di truyền tương quan các tính trạng chính của các loài vật nuôi chủ yếu mà chương này liệt kê ra, do sử dụng các loài khác nhau, sự khác biệt của điều kiện quần thể và trong phương pháp ước lượng, chỉ cung cấp tài liệu tham khảo cho công tác chọn giống thực tế.

Back to top button