Di truyền tính trạngDi truyền tính trạng số lượng

Tham số di truyền tính trạng số lượng ở vật nuôi

Về mặt lý thuyết, dưới điều kiện khác nhau, giữa các thế hệ khác nhau trong cùng hoặc khác đàn, tham số di truyền đều khác nhau, phải ước lượng riêng. Trong công tác chăn nuôi sinh sản hiện nay ở Trung Quốc, việc xác định tính năng sinh sản vẫn chưa hoàn thiện, ước lượng tham số di truyền dựa vào trang trại rất khó thực hiện, do quy mô đàn nhỏ, ghi chép không đẩy đủ, điều kiện kỹ thuật thấp hoặc điều kiện môi trường không ổn định… Ở tiết trước, chúng ta đã nói đến tính trạng số lượng và cách ước lượng tham số di truyền, có thể thấy rằng, di truyền tính trạng số lượng là có quy luật quay vòng. Vì thế, có thể dựa vào các tài liệu trước để tổng hợp lại như sau.

Back to top button