Di truyền tính trạngDi truyền tính trạng chất lượng

Các loại hình tính trạng chất lượng

Rất nhiều tính trạng quan trọng của động vật đều thuộc tính trạng chất lượng, tính trạng có giá trị ứng dụng trong sinh sản vật nuôi rất được coi trọng.

1, Loại hình tính trạng chất lượng tiêu biểu

Rất nhiều đặc trưng về ngoại hình của động vật ví dụ màu lông, có hay không có sừng, hình dạng mào gà, màu da và màu trứng…, đều là các tính trạng chất lượng điển hình. Vai trò chủ yếu của các tính trạng này trong gây giống vật nuôi là đặc trưng phải ánh loài, và cung cấp căn cứ cho việc chọn giống mới.

2, Tính đa hình của nhóm máu và protein trong máu

Nhóm máu của động vật gồm có nhân tử kháng nguyên hồng cầu và nhân tử kháng nguyên bạch cầu, đều mang tính đa hình di truyền phong phú. Ngoài ra, rất nhiều protein và enzyme trong máu mang tính đa hinh di truyền. Ứng dụng tính đa hình di truyền của nhóm máu và protein trong máu có thể tiến hành phân tích di truyền biến dị di truyền trong quần thể động vật và khoảng cách di truyền giữa các quần thể động vật với nhau.

3, Khuyết tật di truyền

Loại hình tính trạng chất lượng - Khuyết tật di truyền
Loại hình tính trạng chất lượng – Khuyết tật di truyền

Khuyết tật di truyền tồn tại ở mọi loài vật nuôi, khuyết tật di truyền là do gen lặn có hại gây nên, cá thể đồng hợp tử chứa gen lặn có hại đều có triệu chứng rõ ràng, có thể là khuyết tật hình thái, giải phẫu, tổ chức; có thể là khuyết tật về mặt sinh lý như chức năng trao đôi chất; có con sức sống thấp, dễ nhiễm bệnh; nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện chết phôi hoặc chết ngay sau khi sinh. Vì vậy, khuyết tật di truyền là một dạng tính trạng chất lượng có hại lớn đối với sự sinh sản động vật.

4, Tính trạng giới tính

Trên nhiễm sắc thể, ngoài các gen quyết định giới tính, còn có một số gen điều khiển tính trạng. tính trạng do gen nằm trên bộ phận ngoại lai của nhiễm sắc thể giới tính quyết định được gọi là tính trạng giới tính. Sự di truyền các tính trạng này có liên quan đến giới tính. Các tính trạng giới tính được phát hiện đều thuộc tính trạng chất lượng, lợi dụng nguyên lý di truyền giới tính, có thể gây giống đực cái, và tiến hành giám định giới tính loài đối với gà con, từ đó có thể nâng cao tính chuẩn xác và hiệu quả của công tác giám định giới tính vật nuôi.

Leave a Reply

Back to top button