Di truyền tính trạngDi truyền tính trạng số lượng

Tổng quan về tham số di truyền quần thể và cách tính

Ước lượng tham số di truyền là một trong những nội dung cơ bản nhất của di truyền số lượng. Theo thống kê, ước lượng tham số di truyền có thế quy thành cách tính thành phần phương sai (hiệp phương sai). Tính thành phần phương sai là cơ sở của cách tính tham số di truyền. Thành phân phương sai có thể dùng để tính hệ số di truyền, độ lặp lại, di truyền tương quan.

Mục lục nội dung
I. Thành phần phương sai và phương pháp tính
II. Hệ số di truyền
1. Khái niệm hệ số di truyền
2. Nguyên lý ước lượng hệ số di truyền
3. Ứng dụng của hệ số di truyền
III. Độ lặp lại
1. Khái niệm độ lặp lại và nguyên lý ước lượng
2. Ứng dụng của độ lặp lại
IV. Tương quan di truyền
1, Khái niệm tương quan di truyền và nguyên lý ước lượng
2, Ứng dụng của tương quan di truyền

Back to top button