Di truyền tính trạngDi truyền tính trạng chất lượng

Di truyền tính trạng hình thái ở gà

Series 3 bài viết về tính trạng di truyền chất lượng ở gà:

– Bài tổng quan về di truyền tính trạng chất lượng ở gà
Di truyền tính trạng sắc tố ở gà
Di truyền tính trạng hình thái ở gà

 

1, Di truyền hình dạng mào gà

di truyền hình dạng mào gà
di truyền hình dạng mào gà

Hình dạng mào là một trong những đặc trưng chủ yếu của giống loài, mào gà có các hình dạng mào đơn, mào hoa hồng, mào đậu, mào óc chó, mào hình V, mào hình cốc… Có rất nhiều nghiên cứu di truyền đối với mào đơn, mào hoa hồng, mào đậu, mào óc chó, hình dạng mào chủ yếu liên quan đến quỹ tích gen R và P, khi hai điểm này đều là đồng hợp tử gen lặn, biểu hiện của nó sẽ là mào đơn (rrpp). Khi đem lai giữa giống mào hoa hồng và giống mào đơn, cho thế hệ F1 đều là mào hoa hồng, ở thế hệ F2 tỷ lệ giữa mào hoa hồng và mào đơn là 3:1, cho thấy gen R mào hoa hồng trội át gen r mào đơn. Cũng như vậy, khi đem lai giữa giống mào đậu và giống mào đơn, thế hệ F1 đều là mào đậu, ở thế hệ F2 tỷ lệ giữa mào đậu và mào đơn là 3:1, cho thấy gen P mào đậu trội át gen p mào đơn. Nhưng lai mào hoa hồng và mào đậu đồng hợp, do tương tác giữa các gen, thế hệ F1 đều là mào óc chó hoặc mào quả dâu.

2, Di truyền hình thể ở gà

Gen dw (gen chân ngắn dwarf gene) có thể khiến hình thể gà nhỏ đi. Dw là gen liên kết giới tính, gen này trội át gen Dw hình thể thông thường. Cơ thể gà do xương dài bị co ngắn, nên trọng lượng gà trống và gà mái trưởng thành lần lượt bị giảm đi 40% và 30%. Ngoài ra gen dw còn có thể làm giảm tỷ lệ phát sinh của trứng không đạt tiêu chuẩn.

3, Di truyền tốc độ phát triển của lông vũ

Tốc độ phát triển của lông vũ có hai loại nhanh và chậm. Khi gà con được sinh ra, chỉ có lông cánh, còn những chỗ khác là lông tơ. Tốc độ mọc lông cánh rất nhanh. Gen quy định mọc lông nhanh là k và gen quy định mọc lông chậm là K, gen K trội át gen k.
Đem lai gà trống mang gen quy định mọc lông nhanh và gà mái mang gen quy định mọc lông châm, gà con sinh ra có thể sẽ căn cứ vào tốc độ mọc lông để phân biệt giới tính, gà mái sẽ mọc lông nhanh và gà trống mọc lông chậm. gen quy định tốc độ mọc lông là gen liên kết giới tính ứng dụng vào việc phân biệt giới tính. Ở gà trứng nâu, cũng có thể sử dụng gen mọc lông nhanh tiến hành phân biệt giới tính đối với thế hệ bố mẹ. Giống mọc lông nhanh có tốc độ tăng trưởng nhanh, hiệu quả thức ăn cao.

4, Di truyền tính trạng hình thái lông vũ

Lông vũ của gà có gen f điều khiển lông gà thường (ff), gen lặn h điều khiển lông tơ (hh), gen F trội không hoàn toàn điều khiển lông cán; lông thường trội hoàn toàn át lông tơ, con lai giữa gà lông thường và gà lông tơ là gà lông thường. Con lai giữa gà lông thường (ff) và gà lông cán (FF) là Ff.

Back to top button