Di truyền tính trạngDi truyền tính trạng chất lượng

Tổng quan đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng vật nuôi

Tính trạng chất lượng của vật nuôi biểu biện ở phân bố không liên tục, thường do gen quy định; sự khác nhau trong 1 gen có thể dẫn đến sự khác nhau của tính trạng. Nhưng khi đề cập đến cùng một tính trạng điều khiển nhiều điểm, do quan hệ vị trí giữa các alen và nhiều yếu tố khác, dẫn đến cùng một tính trạng ở khác loài hoặc các cá thể khác nhau lại có quy luật di truyền khác nhau, cần phải phân biệt rõ trong thực tiễn sản xuất. tính trạng thường có mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tác dụng kihh tế và tính năng sinh sản gồm có: màu lông, màu da, hình dạng tai, ngoại hình, màu sắc vỏ trứng, nhóm máu, protein trong máu…, là đặc trưng đặc tính quan trọng của loài, có thể làm căn cứ di truyền nghiên cứ nguồn gốc đàn gia súc, phân loại hệ thống và cải tạo giống.

Nội dung tính trạng chất lượng vật nuôi được liệt kê theo mục lục sau:

Back to top button